La dinàmica diària del Centre Ocupacional Paideia es divideix en activitats d’ajustament personal i de teràpia ocupacional, que s’adapten a uns objectius específics per a cada usuari per tal de cobrir les seves necessitats i característiques, així com les del seu entorn més quotidià. Ambdós blocs comparteixen objectius i metodologies quant a l’adaptació de les capacitats a la realització de les tasques i posen en valor la pròpia aportació individual a la feina col·lectiva.

  • Ajustament personal

Les activitats proposades en aquest bloc permeten la potenciació dels aprenentatges funcionals i acadèmics adquirits en l’etapa escolar i que alhora són necessaris per a la vida diària dels usuaris. Fan referència al manteniment i progrés de les capacitats formatives i d’hàbits personals i a l’increment de l’autonomia. 

L’Ajustament personal es desenvolupa a partir de tallers i es divideix en grans àrees temàtiques, com són les llengües, les matemàtiques o el desenvolupament físic i psicosocial.

Periòdicament els usuaris publiquen les activitats i sortides que realitzen al blog del CO Paideia amb la supervisió de l’equip professional. Aquesta iniciativa permet als joves treballar la comunicació escrita, posar en valor les tasques realitzades i familiaritzar-se amb l’ús de les TIC. 

  • Teràpia ocupacional 

Aquest bloc fa referència al manteniment i progrés de les habilitats i capacitats de tipus manipulatiu a partir d’activitats que permeten posar en pràctica els aprenentatges funcionals i acadèmics que s’han anat adquirint. Elstallers ocupacionals permeten treballar i estimular l’activitat dels joves amb tècniques i elements creatius. A més, els productes resultants són un reforç per a l’autoestima dels usuaris, la confiança en un mateix i la importància del treball en equip. 

Els diferents articles artesans poden ser fruit d’encàrrecs o ser venuts en fires per a la promoció de l’activitat del taller. Els donatius que es recullen a canvi dels productes permeten lliurar una gratificació simbòlica als joves per la feina realitzada. 

Els articles elaborats pels nois i noies es poden consultar al Catàleg del centre.

Finalment, el Centre Ocupacional facilita serveis complementaris dins de l’horari d’atenció directa com fisioteràpia grupal, participació en l’equip d’special hockey, servei de menjador, atenció psicològica, assistència social, servei de transport, etc.

Organització

Els usuaris del CO es reparteixen en grups, intentant respectar afinitat en interessos, capacitats i habilitats comunicatives, entre altres aspectes. Cadascun té un tutor (monitor de referència) que vetlla per l’adaptació i la integració al taller i fa el seguiment dels objectius programats per aquell grup i per a cada usuari en concret. Alhora, el tutor també és l’interlocutor directe amb les famílies i/o tutors legals per fer el seguiment i acompanyament en la intervenció del Centre.

Cada grup té un horari que s’integra de manera coordinada amb la resta de grups. És estable al llarg de la setmana, amb l’excepció de tres grups que en horari de tarda tenen activitats diferents cada quinze dies.

Per tal que els usuaris del Centre Ocupacional siguin cada dia més capaços d’afrontar l’etapa adulta amb autonomia i seguretat, des del primer dia se’ls motiva a assumir responsabilitats en la gestió interna del taller. Amb aquest fi s’organitzen diverses comissions, com per exemple, de cura de les plantes, del material audiovisual, del control de la assistència o de l’organització de les dates festives. Les comissions sempre es formen en petits grups i sota la supervisió d’un dels professionals d’atenció directa per tal que els usuaris visquin els aspectes positius del treball en equip, estableixin relacions basades en la tasca (com es fa en el món laboral) i recordin quines són les seves funcions específiques dins l’organigrama del centre.

A banda de les tasques específiques de cada grup de treball, tots els usuaris s’encarreguen de tasques comunes com l’organització del menjador, la logística dels àpats o l’abastiment del material.