El Centre Ocupacional Paideia organitza les seves activitats en dos grans blocs que comparteixen objectius i metodologies, quant a l’adaptació de les pròpies capacitats a la realització de la tasca o treball en equip, valorant la pròpia aportació individual a la feina col·lectiva.

  •  Teràpia Ocupacional: agrupa les tasques laborals i manipulatives que volen potenciar l’autonomia personal. Les activitats se centren en l’elaboració artesanal d’articles decoratius i d’ús quotidià, a partir de la creativitat i l’experimentació amb materials i tècniques diverses. Els productes resultants són fruit d’encàrrecs d’empreses alienes al centre, o d’elaboració i producció pròpies que es posen a la venda per autofinançar el Taller.
  • Ajustament Personal: recull les tasques formatives i d’hàbits personals englobades en grans àrees temàtiques com son les llengües, les matemàtiques o el desenvolupament físic i psicosocial. Tenint sempre en compte, l’aspecte diferencial, tot el que es treballa en aquest apartat es fa des d’un vessant molt pràctic i quotidià.

A més a més, s’ofereixen serveis complementaris dins l’horari d’atenció directa com són fisioteràpia grupal, participació en l’equip d’hoquei, servei de menjador, atenció psicològica, assistència social, servei de transport, etc.

Els usuaris del CO es reparteixen en grups, intentant respectar afinitat en interessos, capacitats i habilitats comunicatives, entre altres aspectes. Cadascun té un tutor (monitor de referència) que vetlla per l’adaptació i la integració al taller i fa el seguiment dels objectius programats per aquell grup i per a cada usuari en concret. Alhora, el tutor també és l’interlocutor directe amb les famílies i/o tutors legals per fer el seguiment i acompanyament en la intervenció del Centre.

Cada grup té un horari que s’integra de manera coordinada amb la resta de grups. És estable al llarg de la setmana, amb l’excepció de tres grups que en horari de tarda tenen activitats diferents cada quinze dies.

Per tal que els usuaris del Centre Ocupacional siguin cada dia més capaços d’afrontar l’etapa adulta amb autonomia i seguretat, des del primer dia se’ls motiva a assumir responsabilitats en la gestió interna del taller. Amb aquest fi s’organitzen diverses comissions, com per exemple, de cura de les plantes, del material audiovisual, del control de la assistència o de l’organització de les dates festives. Les comissions sempre es formen en petits grups i sota la supervisió d’un dels professionals d’atenció directa per tal que els usuaris visquin els aspectes positius del treball en equip, estableixin relacions basades en la tasca (com es fa en el món laboral) i recordin quines són les seves funcions específiques dins l’organigrama del centre.

A banda de les tasques específiques de cada grup de treball, tots els usuaris s’encarreguen de tasques comunes com l’organització del menjador, la logística dels àpats o l’abastiment del material.

 

Pla d’Orientació 

Els professionals que treballen al Centre Ocupacional Paideia parteixen d’un enfocament sistèmic en la intervenció que realitzen amb els usuaris (Teoria Sistèmica de Bronfenbrenner) i del model ecològic multidimensional (Luckasson).

Els objectius principals que es treballen amb la persona usuària són:

  • Estar present i participar en la comunitat.
  • Aconseguir i mantenir relacions socials satisfactòries.
  • Expressar preferències i prendre decisions en les activitats quotidianes.
  • Tenir oportunitats per realitzar activitats reconegudes socialment i per viure amb dignitat.
  • Continuar desenvolupant les competències personals.

En definitiva, l’orientació de la intervenció dels professionals del centre es basa en un enfocament sistèmic perquè persegueix la millora de la qualitat de vida des d’un vessant multisectorial per proporcionar benestar físic, psicològic i social als usuaris. Aquest treball se sosté en els principis ètics del respecte als drets de les persones, la seva autonomia, dignitat i autodeterminació.

Els dos pilars de la orientació del centre ocupacional, la Teoria Sistèmica de Bronfenbrenner i el model ecològic de Luckasson, emfatitzen la persona com a nucli d’un sistema que es relaciona amb el seu entorn (ecosistema) i que li permet desenvolupar-se a nivell cognitiu, emocional i relacional, alhora que li proporciona la màxima autonomia i integració social. D’altra banda, també es posa en valor la xarxa de suports que la persona té al seu voltant i que facilita la seva autodeterminació: família, amics, companys de feina, professionals de serveis, etc. que ajuden a no crear relacions de dependència.