L’actual Consell de Participació del centre va ser elegit el mes desembre de 2018. Està format per:

 • La directora técnica del centre
 • Dos representants del sector dels professionals del centre
 • Dos representants de l’entitat titular
 • Quatre representants dels usuaris del centre
 • Un representant de les famílies dels usuaris del centre
 • Un representat del IMPD de Barcelona
 • Un representant del Dep de Treball, Benestar i Familia, de la Generalitat

Les funcions del consell de participació de centre són:

 • Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
 • Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
 • Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
 • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
 • Fer propostes de millora del servei.
 • Fer públics els resultats de la participació.